Начало

Реализацията на пазара на труда на завършилите географски специалности в различни образователни степени е всеобхватна. От образователни кадри, до специалисти в НПО, научни организации, местни и национални власти. Настоящият форум има за цел и да маркира основните професионални възможности и проблеми пред реализацията на географските кадри в България. С помощта на Центъра за кариерно развитие на ШУ ще организираме и поредица от уебинари, даващи възможност за допълнителна
квалификация.

Очаква се географията на 21 век да улесни развитието на човешкия капитал и обществото; да предложи специфични за пространстовото решения за устойчиво регионално развитие и използване на природния и човешки капитал за подобряване на социалното благополучие. Настъпването на ново десетилетие на текущия век е време за преглед на завършените постижения; за поставяне на разумни цели и за посрещане на нови предизвикателства. Това е възможност да се погледне в бъдещето и да се очертаят
перспективите за географската наука, образование и практика.

Българското географско дружество обявява десетилетието 2020-2030 г. за период на насърчаване и улесняване на географията и всички останали аспекти на науките за Земята. Планиран е набор от инициативи, които да очертаят социалното значение на географията и да оптимизират подхода на географската наука към училището и към университетското образование. Специален аспект на посланието на географското десетилетие е засилването на сътрудничеството между географията, бизнеса и правителството. Предстоящата конференция е вторият голям научен форум, включен в
географското десетилетие 2020-2030.

Добре дошли!

ВАЖНИ ДАТИ


15 февруари 2022
Начало на приемането на абстракти и регистрация

15 юни 2022
Краен срок за изпращане на абстракти (удължен)

30 юни 2022
Уведомяване за одобрение на абстракти

15 Юли 2022
Краен срок за ранна регистрация

31 Август 2022
Краен срок за късна регистрация

13-15 Септември 2022
Провеждане на конференцията